1 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
 2 <env:Envelope xmlns:env="http://example.org/envelope">
 3   <env:Body>
 4     Olá mundo
 5   </env:Body><ds:Signature xmlns:ds="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
 6 <ds:SignedInfo>
 7 <ds:CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
 8 <ds:SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#rsa-sha1" />
 9 <ds:Reference URI="">
10 <ds:Transforms>
11 <ds:Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
12 </ds:Transforms>
13 <ds:DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#sha1" />
14 <ds:DigestValue>jDpk5iPbux5KxjW0GokRswYzXx4=</ds:DigestValue>
15 </ds:Reference>
16 </ds:SignedInfo>
17 <ds:SignatureValue>
18 MMekqfoO2kmT69ypNKzMvAtMrXaEQh2QmQKhTPKBMvku33GOv0HCUt2rkqy5ec7pEeLDUXu7LpRto5e+mwY1aq0Yk0FHoM1hDcC+uPrscraV2Lwi7594/czwO+VFSVXuziJSAx6TGSAmhCvoCo1X8l1b9g9rKsFJUgy3tf/Xov8=
19 </ds:SignatureValue>
20 <ds:KeyInfo>
21 <ds:KeyValue>
22 <ds:RSAKeyValue>
23 <ds:Modulus>
24 4IlzOY3Y9fXoh3Y5f06wBbtTg94Pt6vcfcd1KQ0FLm0S36aGJtTSb6pYKfyX7PqCUQ8wgL6xUJ5GRPEsu9gyz8
25 ZobwfZsGCsvu40CWoT9fcFBZPfXro1Vtlh/xl/yYHm+Gzqh0Bw76xtLHSfLfpVOrmZdwKmSFKMTvNXOFd0V18=
26 </ds:Modulus>
27 <ds:Exponent>AQAB</ds:Exponent>
28 </ds:RSAKeyValue>
29 </ds:KeyValue>
30 </ds:KeyInfo>
31 </ds:Signature></env:Envelope>