1 <?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-1"?>
 2 <Envelope xmlns="http://example.org/envelope">
 3  <Body>
 4   Olá mundo
 5  </Body>
 6  <Signature xmlns="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#">
 7   <SignedInfo>
 8    <CanonicalizationMethod Algorithm="http://www.w3.org/TR/2001/REC-xml-c14n-20010315" />
 9    <SignatureMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmldsig-more#rsa-sha256" />
10    <Reference URI="">
11     <Transforms>
12      <Transform Algorithm="http://www.w3.org/2000/09/xmldsig#enveloped-signature" />
13     </Transforms>
14     <DigestMethod Algorithm="http://www.w3.org/2001/04/xmlenc#sha256" />
15     <DigestValue>XmEzFTF6w33nhHfeQqIZKwITz3H2mbBvShxWn+ML/7s=</DigestValue>
16    </Reference>
17   </SignedInfo>
18   <SignatureValue>C/NE8YqqNcySFxRazwbxZSUsoAoeqgbEDiVn+yg1zZY1Evb7VMV1MdoDJM39f7L26e9H//br6sjHZn7s+LGCJp9F2ZmCgiJxSOxqy2yCt6perxoKF3MDQmDRnMtglKeWNSBfYZRWEcA64PMMHz5WS5DCIVTcgU7lFzgMpUfYLOs=</SignatureValue>
19   <KeyInfo>
20    <KeyValue><RSAKeyValue><Modulus>4IlzOY3Y9fXoh3Y5f06wBbtTg94Pt6vcfcd1KQ0FLm0S36aGJtTSb6pYKfyX7PqCUQ8wgL6xUJ5GRPEsu9gyz8ZobwfZsGCsvu40CWoT9fcFBZPfXro1Vtlh/xl/yYHm+Gzqh0Bw76xtLHSfLfpVOrmZdwKmSFKMTvNXOFd0V18=</Modulus><Exponent>AQAB</Exponent></RSAKeyValue></KeyValue>
21   </KeyInfo>
22  </Signature>
23 </Envelope>